DPČ – Dohoda o pracovní činnosti 2014

Dohoda o pracovní činnosti 2014

Dohoda o pracovní činnosti je mimo pracovního poměru a dohody o provedení práce jedním ze tří pracovněprávních vztahů. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tato se posuzuje za celou dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle však za 52 týdnů.

Náležitosti dohody o pracovní činnosti v roce 2014

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Jedno písemné vyhotovení musí od zaměstnavatele obdržet zaměstnanec. Dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat:

  • sjednanou práci,
  • sjednaný rozsah pracovní doby,
  • doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Ukončení dohody o pracovní činnosti

Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Zdravotní a sociální pojištění u DPČ

Obecně se u dohody o pracovní činnosti v roce 2014 zdravotní a sociální pojištění neplatí při výdělku do 2499 Kč (včetně) měsíčně. Je však také důležité, jaký způsobem je dohoda o pracovní činnosti sjednána, neboť pokud by výdělek byl nižší než 2500 Kč, ale v dohodě by byla sjednána částka vyšší, zdravotní a sociální pojištění by se muselo zaplatit.

Další informace o dohodě o pracovní činnosti naleznete v §§ 74 – 77 zákoníku práce.